Een pensioentekort heeft u al snel te pakken!

Hoe ontstaat een pensioentekort?


Als u een volledig pensioen heeft opgebouwd, dan is het ouderdomspensioen gelijk aan 70% van uw laatstverdiende loon. Krijgt u minder, dan is er sprake van een pensioentekort.

Is dat erg? Dat is voor ieder persoon weer anders. Het gaat immers over de levensstandaard nú en levensstandaard láter.

Hieronder kunt u nagaan of u in uw situatie tegen een pensioentekort aanloopt.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Mensen die tussen hun 15e en 65e enige tijd niet in Nederland hebben gewoond, krijgen geen volledige AOW-uitkering.

De jaren tussen het 15e en 65e jaar waarin niet in Nederland is gewoond en of de premie AOW niet is betaald, leiden tot een korting op de uitkering van 2 procent per jaar.

Oplossing?

U heeft minimaal één pensioenregeling gehad die niet uitging van een eindloonregeling. U heeft dus niet over uw volledige pensioengevend salaris een pensioenopbouw gehad.

Oplossing?

Bij het wisselen van baan kan ook de pensioenuitvoerder wijzigen. Het al opgebouwde pensioen kunt u over het algemeen verplaatsen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Of dit kan en of het voordelen biedt, hangt af van uw pensioensituatie. Indien de nieuwe werkgever een minder goede pensioenregeling heeft dan de oude werkgever kan dat leiden tot een pensioentekort.

Oplossing?

Als u parttime werkt, krijg u minder salaris. Dat betekent dat ook uw pensioenopbouw minder wordt. U denkt er liever niet over na, maar parttime werken heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen.

Als u parttime gaat werken en u overlijdt, krijgen uw nabestaanden minder partner- en wezenpensioen.

Oplossing?

In de WVPS  is vastgelegd dat de partners wederzijds recht hebben op de helft van het pensioen van de ander wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. U heeft dus recht op de helft van het pensioen van uw ex partner, maar de ex partner heeft recht op de helft van uw pensioen.

Bij echtscheiding kunt u hiervan afzien, maar dat moet dan wel in het echtscheidingsconvenant staan.

Oplossing?

Een (echt)scheiding heeft vrijwel altijd grote gevolgen voor het nabestaandenpensioen.

Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd? 
Dan is er na de scheiding geen aanspraak meer op het nabestaandenpensioen wanneer de ex-partner overlijdt. Het volledige partnerpensioen wordt na overlijden uitgekeerd aan de (eventuele) nieuwe partner.

Is het partnerpensioen op kapitaalbasis opgebouwd? 
Dan is er sprake van een bijzonder partnerpensioen. Het partnerpensioen dat tot de datum van scheiding is opgebouwd is voor de ex-partner. Bij overlijden wordt dit bedrag in mindering gebracht op het partnerpensioen voor de nieuwe partner.

Omdat het nabestaandenpensioen wordt verdeeld, ontvangen zowel de nieuwe- als de ex-partner geen volledig nabestaandenpensioen.

Oplossing?

Als u eerder stop met werken kost het op twee manieren geld, u bouwt niet meer op en u begint eerder met het opmaken van uw pensioenpot. Het tegenovergestelde is ook waar. Als u langer doorwerkt verbetert u uw pensioeninkomen aanzienlijk.

Oplossing?

Wanneer u in het buitenland gaat wonen, bouwt u vaak geen AOW op. U bent dan namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent, wordt uw AOW met 2% gekort!

Oplossing?

Veel ondernemers zijn bezig met ondernemen en in het begin is pensioen wel het laatste waar u aan denkt. Dat kan later toch ook wel?

Maar als ondernemer moet u het allemaal zélf regelen. Doet u dat niet of te laat, dan heeft u al snel een pensioentekort!

Oplossing?

Inkomensbestanddelen waarover u geen pensioen opbouwt zijn o.a. overwerk, een 13de maand, onregelmatigheidstoeslagen en winstdeling.

Oplossing?

Waarom vormt de bijtelling nu een probleem voor uw pensioenopbouw? Uw lease auto verhoogt in principe (fiscaal gezien) uw inkomen. Echter u bouwt geen pensioen op over de verhoging van uw inkomen (22% van de catalguswaarde van uw leaseauto). Dit draagt mede bij aan een pensioengat.

Oplossing?